NAsadiya SUkta, Rig Veda (Hymn of Creation)

 

One of my favourite hymns, the NAsadiya SUkta (नासदीय सूक्त)

from the Rig Veda (10:129) points to the nature of reality and the paradox  of nothing–something, being–non-being and known–unknown. It is sometimes referred to as the Hymn of Creation.

नास॑दासी॒न्नो सदा॑सीत्त॒दानी॒म् नासी॒द्रजो॒ नो व्यो॑मा प॒रो यत्।

किमाव॑रीव॒: कुह॒ कस्य॒ शर्म॒न्नंभ॒: किमा॑सी॒द्गह॑नं गभी॒रम्॥१॥

nāsa̍dāsī̱nno sadā̍sītta̱dānī̱m nāsī̱drajo̱ no vyo̍mā pa̱ro yat |

kimāva̍rīva̱ḥ kuha̱ kasya̱ śarma̱nnaṁbha̱ḥ kimā̍sī̱dgaha̍naṁ gabhī̱ram ||1||

 

न मृ॒त्युरा॑सीद॒मृतं॒ न तर्हि॒ न रात्र्या॒ अह्न॑ आसीत्प्रके॒तः।

आनी॑दवा॒तं स्व॒धया॒ तदेकं॒ तस्मा॑द्धा॒न्यन्न प॒रः किञ्च॒नास॑॥२॥

na mṛ̱tyurā̍sīda̱mṛta̱ṁ na tarhi̱ na rātryā̱ ahna̍ āasītprake̱taḥ |

ānī̍davā̱taṁ sva̱dhayā̱ tadekaṁ̱ tasmā̍ddhā̱nyanna pa̱raḥ kiñca̱nāsa̍ ||2||

 

तम॑ आसी॒त्तम॑सा गू॒ळ्हमग्रे॑ऽप्रके॒तं स॑लि॒लं सर्व॑मा इ॒दं।

तु॒च्छ्येना॒भ्वपि॑हितं॒ यदासी॒त्तप॑स॒स्तन्म॑हि॒ना जा॑य॒तैकं॑॥ ३॥

tama̍ āasī̱ttama̍sā gū̱ḻhamagre̍’prake̱taṁ sa̍li̱laṁ sarva̍mā i̱daṁ |

tu̱cchyenā̱bhvapi̍hitaṁ̱ yadāsī̱ttapa̍sa̱stanma̍hi̱nā jā̍ya̱taika̍ṁ || 3 ||

 

काम॒स्तदग्रे॒ सम॑वर्त॒ताधि॒ मन॑सो॒ रेत॑: प्रथ॒मं यदासी॑त्।

स॒तो बन्धु॒मस॑ति॒ निर॑विन्दन् हृ॒दि प्र॒तीष्या॑ क॒वयो॑ मनी॒षा॥४॥

kāma̱stadagre̱ sama̍varta̱tādhi̱ mana̍so̱ reta̍ḥ pratha̱maṁ yadāsī̍t |

sa̱to bandhu̱masa̍ti̱ nira̍vindan hṛ̱di pra̱tīṣyā̍ ka̱vayo̍ manī̱ṣā ||4||

 

ति॒र॒श्चीनो॒ वित॑तो र॒श्मिरे॑षाम॒धः स्वि॑दा॒सी ३ दु॒परि॑ स्विदासी ३ त्।

रे॒तो॒धा आ॑सन्महि॒मान॑ आसन्त्स्व॒धा आ॒वस्ता॒त्प्रय॑तिः प॒रस्ता॑त्॥५॥

ti̱ra̱ścīno̱ vita̍to ra̱śmire̍ṣāma̱dhaḥ svi̍dā̱sī 3 du̱pari̍ svidāsī 3 t |

re̱to̱dhā āa̍sanmahi̱māna̍ āasantsva̱dhā ā̱vastā̱tpraya̍tiḥ pa̱rastā̍t ||5||

 

को अ॒द्धा वे॑द॒ क इ॒ह प्र वो॑च॒त्कुत॒ आजा॑ता॒ कुत॑ इ॒यं विसृ॑ष्टिः।

अ॒र्वाग्दे॒वा अ॒स्य वि॒सर्ज॑ने॒नाथा॒ को वे॑द॒ यत॑ आब॒भूव॑॥६॥

ko a̱ddhā ve̍da̱ ka i̱ha pra vo̍ca̱tkuta̱ āajā̍tā̱ kuta̍ i̱yaṁ visṛ̍ṣṭiḥ |

a̱rvāgde̱vā a̱sya vi̱sarja̍ne̱nāthā̱ ko ve̍da̱ yata̍ āaba̱bhūva̍ ||6 ||

 

इ॒यं विसृ॑ष्टि॒र्यत॑ आब॒भूव॒ यदि॑ वा द॒धे यदि॑ वा॒ न।

यो अ॒स्याध्य॑क्षः पर॒मे व्यो॑म॒न्त्सो अ॒ङ्ग वे॑द॒ यदि॑ वा॒ न वेद॑॥ ७॥

i̱yaṁ visṛ̍ṣṭi̱ryata̍ āaba̱bhūva̱ yadi̍ vā da̱dhe yadi̍ vā̱ na |

yo a̱syādhya̍kṣaḥ para̱me vyo̍ma̱ntso a̱ṅga ve̍da̱ yadi̍ vā̱ na veda̍ || 7 ||

Source

 

TRANSLATION

The translation below is by Arthur L. Basham.

 

1. Then even non-existence was not there, nor existence,
There was no air then, nor the space beyond it.
What covered it? Where was it? In whose keeping?
Was there then cosmic fluid, in depths unfathomed?

2. Then there was neither death nor immortality
nor was there then the torch of night and day.
The One breathed windlessly and self-sustaining.
There was that One then, and there was no other.

3. At first there was only darkness wrapped in darkness.
All this was only unillumined cosmic water.
That One which came to be, enclosed in nothing,
arose at last, born of the power of heat.

4. In the beginning desire descended on it –
that was the primal seed, born of the mind.
The sages who have searched their hearts with wisdom
know that which is, is kin to that which is not.

5. And they have stretched their cord across the void,
and know what was above, and what below.
Seminal powers made fertile mighty forces.
Below was strength, and over it was impulse.

6. But, after all, who knows, and who can say
Whence it all came, and how creation happened?
the gods themselves are later than creation,
so who knows truly whence it has arisen?

7. Whence all creation had its origin,
the creator, whether he fashioned it or whether he did not,
the creator, who surveys it all from highest heaven,
he knows — or maybe even he does not know.

 

See also : The Infinite is Here (Purnamidam)

 

Share your thoughts in the comments section below.
To make a donation to support this website, click here
To receive newsletters sign-up here.
Follow on Instagram, Facebook and Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.